โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
ปิยลักษณ์ สมัครการ
แอดมินโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง

อามีเนาะ สูเตะ
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
มาธิน่า มีชูศิลป์
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
วรางคนางค์ วาหะรักษ์
โรงเรียนเกาะเคี่ยม
มลิดา สัญญาสุวรรณ
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
ธัญญาภรณ์ อินทรกำเนิด
โรงเรียนบ้านบางติบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านถ้ำทองหลาง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   บ้านไม้งามถ.เพชรเกษมหมู่3ตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาชั้นปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไม้ ถนนเพชรเกษมหมู่ที่3ตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.56%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านถ้ำทองหลาง 8.526978 , 98.587092

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net