โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
โรงเรียนวัดนารายณิการาม
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านโคกเจริญ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   3/4 หมู่1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   3/4 หมู่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกเจริญ 8.543878 , 98.643074

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนวัดสังฆวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net