โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
อารีรัตน์ สงวนทรัพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

หทัยทิพย์ ทองรักษ์
โรงเรียนวัดประชาธิการาม
เกตุทิพย์ ทรัพย์นอง
โรงเรียน เกาะหมากน้อย
สุนันทา ถาวรจิตร
โรงเรียนบ้านบางครั่ง
วันนา ถนอมผล
โรงเรียน บ้านช่องหลาด
สุจิรา ทองวล
โรงเรียนบ้านบางทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกเจริญ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   3/4 หมู่1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   3/4 หมู่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกเจริญ ,

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสบเป็ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net