โรงเรียนคุระบุรี
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
เกษร แซ่เอียบ
แอดมินโรงเรียนคุระบุรี

อริสรา บุญสพ
โรงเรียนอ่าวมะม่วง
บังอร สมจริง
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
พรนิภา พันธุ์รัตน์
โรงเรียนบ้านบางด้ง
ธัญธิญา ผลศัพท์
โรงเรียนบ้านลำแก่น
จริยา ชัยสิทธิ์
โรงเรียนบ้านรมณีย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คุระบุรี
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   116/15 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
35 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
20 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
57 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 86.33%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน คุระบุรี ,

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนวัดสระสองตอน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านเสาวัด
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net