โรงเรียนบ้านบางเนียง
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
ชูศรี ศิริรักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางเนียง

สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
โรงเรียนบ้านควน
จิรวรรณ กาละสังข์
โรงเรียนบ้านบกปุย
จันทิมา พรหมแก้ว
โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
ประภาพร เหล่ากุล
โรงเรียนบ้านในไร่
ปภัสสร สารสิทธิ์
โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางเนียง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   20/17 ม.6ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20/17 ม.6ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางเนียง 8.65859 , 98.25356

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net