โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
พิมพิรา สำมาสา
แอดมินโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ

ปิยลักษณ์ สมัครการ
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
อามีเนาะ สูเตะ
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สาแตม กุลกู
โรงเรียนบ้านบางหว้า
เกตุทิพย์ ทรัพย์นอง
โรงเรียน เกาะหมากน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   72 หมู่ 2 ต.โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ึ72 หมู่ 2 ต.โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 8.280976 , 98.305289

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดดงยาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net