โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
สิริมา นุ่นเกตุ
แอดมินโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

สาคร พงษ์นวล
โรงเรียนบ้านบางม่วง
พวงพิตา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
บุญยา รัตนมณี
โรงเรียน บ้านทับช้าง
วันดี ทิพย์พินิจ
โรงเรียนวัดดิตถาราม
ปิยาภรณ์ อนุกูล
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเจ้าขรัว
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   15 ม.3 ต. คลองเคียน อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2,3 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 1- 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   15 ม.3 ต. คลองเคียน อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.02%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเจ้าขรัว 8.15246 , 98.397489

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเนินไร่
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net