โรงเรียนบ้านคลองไส
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
ประภัสสร คำแหง
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองไส

จันทิมา พรหมแก้ว
โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
ดุษณี นาวีว่อง
โรงเรียนบ้านพรุใน
สุดา จันทร์อำไพ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
อรุญโรจ จันทิมา
โรงเรียนบ้านกะปง
วิไลวรรณ ทองวล
โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองไส
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 บ้านคลองไส ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.46%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองไส 8.200075 , 98.429847

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net