โรงเรียนบ้านปากคลอง
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
พรจันทร์ สุวรรณพงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านปากคลอง

ชูศรี ศิริรักษ์
โรงเรียนบ้านบางเนียง
จริยา อนุรักษ์
โรงเรียนบ้านใหญ่
ทัศนีย์ อินทร์สม
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
พิมพร พรหมอินทร์
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
ยาใจ วิชัยดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่าหัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากคลอง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   63 ม.3 ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   63 ม.3 ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.64%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากคลอง ,

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดช้างนอน
สพป.พังงา

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net