โรงเรียนกะปง
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
อรวรรณ กิตตยารักษ์
แอดมินโรงเรียนกะปง

วันดี ทิพย์พินิจ
โรงเรียนวัดดิตถาราม
ศิริโรจน์ สัจจารักษ์
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
ไสว ทองแท้
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
กรรณิกา เจะมะอะ
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
รัตนา พนาลี
โรงเรียนบ้านบางวัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กะปง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่    51/3 หมู่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา ปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    51/3 หมู่ 1 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 97.48%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กะปง 8.676218 , 98.417694

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net