โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
ณัฏฐริณีย์ นาวีว่อง
แอดมินโรงเรียนอ่าวกะพ้อ

ศิรินทร พัฒนศิริ
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
มณีวงค์ เดชกล้า
โรงเรียนวัดคมนียเขต
สปันนา ชิดเอื้อ
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
นงเยาว์ รักเวช
โรงเรียนวัดปัตติการาม
อรทัย เอียบสกุล
โรงเรียนวัดนารายณิการาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อ่าวกะพ้อ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมปลาย
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   73/2 หมู่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
22 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
38 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.78%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อ่าวกะพ้อ ,

ภาพโรงเรียน

 


อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net