โรงเรียนบ้านบางเทา
จังหวัดภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบางเทา

โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
โรงเรียนบ้านสาคู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางเทา
สังกัด   สพป.ภูเก็ต
ที่อยู่   103 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล1-3)จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   103 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
40 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
11 คน
รวม 
55 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ภูเก็ต & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 %
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางเทา 7.977414 , 98.289642

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net