โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
วัลลีย์ หนุนอนันต์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก

วัลลีย์ หนุนอนันต์
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
สลิลทิพย์ จงไกรจักร์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
รัชฎา ต่อวงษ์
โรงเรียนบ้านราชกรูด
ธีรดา อินทร์พรหม
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
ศิริลักษณ์ เกตุแก้ว
โรงเรียนชาติเฉลิม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางกล้วยนอก
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   145 ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   145 ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางกล้วยนอก ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net