โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

ขวัญตา ตนคลัง
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
อัสมะ โต๊ะแวฮายี
โรงเรียนบ้านนา
สุภาพรรณ ชูชีพ
โรงเรียนวัดช่องลม
เบญญาภา ประชาเชษฐ์
โรงเรียนกระบุรี
สุวาริน นราชัย
โรงเรียนบ้านบางเบน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
115 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดเขานางเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net