โรงเรียนบ้านสองแพรก
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ชมพูนุท ธนบัตร
แอดมินโรงเรียนบ้านสองแพรก

ชมพูนุท ธนบัตร
โรงเรียนบ้านสองแพรก
วัลลีย์ หนุนอนันต์
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
เพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ
โรงเรียน บ้านห้วยเสียด
ขวัญตา ตนคลัง
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
สุนารี คงหาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสองแพรก
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   1 หมู่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1 หมู่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
44 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสองแพรก ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านจาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net