พงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
แอดมินโรงเรียนมัชฌิมวิทยา

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ระนอง

5 Terre
วัลลีย์ หนุนอนันต์
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
5 Terre
อัสมะ โต๊ะแวฮายี
โรงเรียนบ้านนา
5 Terre
สุพิศ จำปากลาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
5 Terre
ปานใจ หีบเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านหินดาด
5 Terre
เพชรรัตน์ ชูชื่น
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มัชฌิมวิทยา
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   10/8
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา

ภาพโรงเรียน

5 Terre
นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3Powered By www.thaieducation.net