โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ดวงใจ แสงสึก
แอดมินโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

สุนารี คงหาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
รุ่งนภา ศรีเสวต
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
ธีรดา อินทร์พรหม
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โกสุม นาควรพงศ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
อรดี หนองผือ
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสองพี่น้อง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3, ป.1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสองพี่น้อง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสองพี่น้อง ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านกงหนิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net