โรงเรียนบ้านคลองเงิน
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
รัตติภรณ์ ทองยอด
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองเงิน

ขวัญชัย เกิดบางนอน
โรงเรียนบ้านทรายแดง
สุหัทยา ค้ามี
โรงเรียนบ้านปากแพรก
ขนิษฐา เมืองแก้ว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ดวงใจ แสงสึก
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
นลินฉัตร์ อภิสิริเดชายศ
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองเงิน
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   26/5 หมุ่ที่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   26/5 หมุ่ที่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองเงิน ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net