โรงเรียนบ้านบางสองรา
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
วิไลพร ลิป่วน
แอดมินโรงเรียนบ้านบางสองรา

พงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สุนารี คงหาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
นิวัฒน์ ธัญญพันธ์
โรงเรียนบ้านทับจาก
ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ปานใจ หีบเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านหินดาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางสองรา
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   8 หมู่ที่1 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   8 หมู่ที่1 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางสองรา 10.293957 , 98.766269

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net