โรงเรียนบ้านดอนกลาง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ทศพร กาละเมฆ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนกลาง

บุษกร เกิดจันทร์ทอง
โรงเรียนบ้านบกกราย
โกสุม นาควรพงศ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ขนิษฐา เมืองแก้ว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
สุดาวดี ยะปาร์
โรงเรียนบ้านนกงาง
ทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์
โรงเรียน บ้านท่าฉาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนกลาง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   28/1 ม.5 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   28/1 ม.5 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนกลาง ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดเชิงเลน
สพป.นนทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net