โรงเรียนบ้านสำนัก
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ทัสนันทน์ ด้วงช่วย
แอดมินโรงเรียนบ้านสำนัก

ดวงใจ สังข์สี
โรงเรียนบ้านบางปรุ
โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านหินช้าง
ปิยพร สุวรรณวัฒน์
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
สุวาริน นราชัย
โรงเรียนบ้านบางเบน
จาริญา นิ่มนวล
โรงเรียนบ้านทะเลนอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสำนัก
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่    30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
54 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสำนัก ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net