โรงเรียนบ้านบางหิน
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ศิริอร สุทธิพิทักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางหิน

ทศพร กาละเมฆ
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นิวัฒน์ ธัญญพันธ์
โรงเรียนบ้านทับจาก
เพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ
โรงเรียน บ้านห้วยเสียด
กิ่งกาญจน์ ยกย่อง
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สุภาพรรณ ชูชีพ
โรงเรียนวัดช่องลม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางหิน
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   166 หมูที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   166 หมูที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางหิน ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net