โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
สุนารี คงหาญ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ขวัญตา ตนคลัง
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
สุหัทยา ค้ามี
โรงเรียนบ้านปากแพรก
อำภา วีระกูล
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
ดุจเดือน ลิ่มศิลา
โรงเรียนบ้านลำเลียง
ขนิษฐา รัตนสุภา
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านด่าน
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   81 ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   81 ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
30 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
45 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.