โรงเรียนบ้านบางปรุ
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ดวงใจ สังข์สี
แอดมินโรงเรียนบ้านบางปรุ

ศิริลักษณ์ เกตุแก้ว
โรงเรียนชาติเฉลิม
ชมพูนุท ธนบัตร
โรงเรียนบ้านสองแพรก
ปิยพร สุวรรณวัฒน์
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
จาริญา นิ่มนวล
โรงเรียนบ้านทะเลนอก
กรองการ แสงแก้ว
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางปรุ
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   5/4 หมู่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์. จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   5/4 หมู่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางปรุ ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำขาว
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net