โรงเรียนชนม์พัฒนา
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ศิริพรรณ รัชนิพนธ์
แอดมินโรงเรียนชนม์พัฒนา

สุนารี คงหาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
จาริญา นิ่มนวล
โรงเรียนบ้านทะเลนอก
นิวัฒน์ ธัญญพันธ์
โรงเรียนบ้านทับจาก
ขวัญชัย เกิดบางนอน
โรงเรียนบ้านทรายแดง
รสนันท์ ตะโฉ
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชนม์พัฒนา
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   หมู่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ -1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชนม์พัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านในไร่
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านนาใน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net