โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
รุ่งนภา ศรีเสวต
แอดมินโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง

นลินฉัตร์ อภิสิริเดชายศ
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
สลิลทิพย์ จงไกรจักร์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
บุษกร เกิดจันทร์ทอง
โรงเรียนบ้านบกกราย
วิริญา ไชยรัตน์
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
ศิรภัสสร ศรีมุกด์
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางขุนแพ่ง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่    9 หมู่2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    9 หมู่2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางขุนแพ่ง ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net