โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
คำเพียร สง่าศรี
แอดมินโรงเรียนทับไชยาพัฒนา

บุษกร เกิดจันทร์ทอง
โรงเรียนบ้านบกกราย
มนณฐวรรณ มหาฉัตรปาณิวงศ์
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
วิไลพร ลิป่วน
โรงเรียนบ้านบางสองรา
อมร ขุนจางวาง
โรงเรียนบ้านกำพวน
ศิริพรรณ รัชนิพนธ์
โรงเรียนชนม์พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ทับไชยาพัฒนา
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   78หมู่5ต.บางแก้วอ.ละอุ่นจ.ระนอง85130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   78หมู่5ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง85130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ทับไชยาพัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านดงหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดเตาปูน
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net