โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
นุชนาฎ ถิ่นพังงา
แอดมินโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

พงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สุภาพรรณ ชูชีพ
โรงเรียนวัดช่องลม
จินตนา จันทรคาธ
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สาวิตรี อิสระกุล
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
นฤมล ขอวัฒนะกุล
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหาดส้มแป้น
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหาดส้มแป้น ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net