โรงเรียนบ้านหินช้าง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหินช้าง

สลิลทิพย์ จงไกรจักร์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
ศิริลักษณ์ เกตุแก้ว
โรงเรียนชาติเฉลิม
อมร ขุนจางวาง
โรงเรียนบ้านกำพวน
ศิริอร สุทธิพิทักษ์
โรงเรียนบ้านบางหิน
อังสุมาริน เขื่อนเพชร
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหินช้าง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   100 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   100 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ