โรงเรียนบ้านปากน้ำ
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
มาลัย ฉั่ววิเชียร
แอดมินโรงเรียนบ้านปากน้ำ

จินตนา จันทรคาธ
โรงเรียนบ้านหนองจิก
สาวิตรี อิสระกุล
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
โกสุม นาควรพงศ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
สุนารี คงหาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
อิสรา เพชรคนชม
โรงเรียนบ้านบางนอน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากน้ำ
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   34หมู่2ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ม. 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บนเกาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากน้ำ ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net