โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
วิริญา ไชยรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขานางหงส์

ทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์
โรงเรียน บ้านท่าฉาง
สุธีระ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านชาคลี
ปิยพร สุวรรณวัฒน์
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
รสนันท์ ตะโฉ
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขานางหงส์
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   123/1 ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดกับอันดามันคลับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขานางหงส์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net