โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
กิ่งกาญจน์ ยกย่อง
แอดมินโรงเรียนบ้านเกาะสินไห

โกสุม นาควรพงศ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
เอมอร กาญจนอารี
โรงเรียนบ้านบางกลาง
ธีรดา อินทร์พรหม
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สาวิตรี อิสระกุล
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
ธมนวรรณ พิทักษ์เสรีธรรม
โรงเรียนบ้านหาดจิก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเกาะสินไห
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   1/4 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เกาะสินไห
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเกาะสินไห ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net