โรงเรียนบ้านหินดาด
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
ปานใจ หีบเพ็ชร์
แอดมินโรงเรียนบ้านหินดาด

กรองการ แสงแก้ว
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
สาวิตรี อิสระกุล
โรงเรียนบ้านน้ำขาว
วจิรา คงเกลา
โรงเรียนอนุบาลระนอง
กิ่งกาญจน์ ยกย่อง
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
นลินฉัตร์ อภิสิริเดชายศ
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหินดาด
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   47 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 85110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 0 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   47 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหินดาด ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านเซือม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net