โรงเรียนอนุบาลระนอง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
วจิรา คงเกลา
แอดมินโรงเรียนอนุบาลระนอง

จารุดา สืบเหตุ
โรงเรียนบ้านบางมัน
โกสุม นาควรพงศ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ปานใจ หีบเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านหินดาด
สุภาพรรณ ชูชีพ
โรงเรียนวัดช่องลม
วจิรา คงเกลา
โรงเรียนอนุบาลระนอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลระนอง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   เลขที่ 2 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 2 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
45 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
17 คน
รวม 
77 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลระนอง ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบางมรวน
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net