โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
นลินฉัตร์ อภิสิริเดชายศ
แอดมินโรงเรียนบ้านเกาะช้าง

นุชนาฎ ถิ่นพังงา
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
นลินฉัตร์ อภิสิริเดชายศ
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
คำเพียร สง่าศรี
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านหินช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเกาะช้าง
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   1/68 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 บ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระนอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเกาะช้าง ,

ภาพโรงเรียน

 


นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองนาง
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net