โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
มัณฑณา หนูรัดแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง)
เดียน่า หมู่เก็ม
โรงเรียนวัดท่าช้าง
ทัตชญา รักษากิจ
โรงเรียนบ้านไสท้อน
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562