โรงเรียนบ้านไร่ หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
ทักษิณา สุขเอียด
แอดมินโรงเรียนบ้านไร่

เดียน่า หมู่เก็ม
โรงเรียนวัดท่าช้าง
มัณฑณา หนูรัดแก้ว
โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไร่
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไร่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไร่
5 Terre
สุคนธ์ ล่องวิไล
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 2


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net