โรงเรียนบ้านไร่
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไร่

โรงเรียนวัดท่าหยี
โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
โรงเรียนวัดคูหาใน
โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไร่
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไร่ 6.894212 , 100.492285

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดหัวนา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net