โรงเรียนบ้านควนตานี
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
จตุพร สุขสีนวน
แอดมินโรงเรียนบ้านควนตานี

พัชรา กาญจนเพ็ญ
โรงเรียนวัดห้วยคู
พิมพิศา วงษ์ขจรเลิศเมธา
โรงเรียนบ้านท่า
นาดียา เด็นหมัด
โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง
จิรนุช กมลเจริญ
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ฐิตินันท์ รัตนพันธ์
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านควนตานี
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   20 หมู่ 3 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านควนตานี 6.602858 , 100.528473

ภาพโรงเรียน

 


ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net