โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
ตรีนุช คงคาเนรมิตร
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

พรวฤณ ดำสิโก
โรงเรียนบ้านโคกกอ
จารุวรรณ แสงเกตุ
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2
ยุพเรศ จารง
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
เสริมสุข คลังธารชูสิน
โรงเรียนบ้านประกอบ
สิริมาศ ทองเหลือง
โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   155/2 ม.2 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   155/2 ม.2 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 6.78998 , 100.491124

ภาพโรงเรียน

 


ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net