โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดไทรม้า
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 1
ที่อยู่   87/2 หมู่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   87/2 หมู่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นนทบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดไทรม้า 13.858246 , 100.466049

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 1

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net