โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
วิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์
แอดมินโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย

ฤทัยรัตน์ สุกร
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
กัญญ์ณณัฐ สครรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
จุฑามาศ มูลกระโทก
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ทักษกร แก้ววิเชียร
โรงเรียนวัดหนองตางู
กัลยณัฏฐ์ เมฆสินธุ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรงเรียนบ้านปางชัย
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   232 หมู่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   232 หมู่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางชัย ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net