โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
สลิลรัตน์ วรรณสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านปางสวรรค์

วิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย
กัลยานิษฐ์ โพธิ์อ่อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
จีรวัฒน์ เมณฑ์กูล
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
อำนาจ ชาติสุทธิ์
โรงเรียนวัดบ้านพลัง
ณัฐริกา ดำอ่อน
โรงเรียนวัดด่านช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปางสวรรค์
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ หมู่ 2 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปางสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปางสวรรค์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net