โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
นัยนา ทรัพย์มาหา
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น

น้ำอ้อย โสภา
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
ภัค สุขชัยสงค์
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
มงคล อู๋สูงเนิน
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
รัตนา ศรีวงษ์ชัย
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
ดารารัตน์ บุตสบา
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาจั๊กจั่น
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   555 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   555 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาจั๊กจั่น ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net