โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
นวลนุช เฮงหวาน
แอดมินโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี

ภุมรินทร์ มุจรินทร์
โรงเรียนบ้านดงคู้
ฤทัยรัตน์ สุกร
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ปัทมา อินทร์อภัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
พรพรรณ เขม้นกิจ
โรงเรียนบ้านหนองละมาน
ยุพา เชิดสุข
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไทรทองสามัคคี
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 13 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 13 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไทรทองสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านจาร
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net