โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
ลาวัลย์ แม้นเขียว
แอดมินโรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์

อัมพิรา พรมโชติ
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร
นางวาสนา ทองแพ
โรงเรียนบ้านเนินใหม่
กัญญ์ณณัฐ สครรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิบูลย์ศรี ประสิทธิโชค
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
ขนิษฐา เผ่าม่วง
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวิมลประชาราษฎร์
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   148/2 หมู่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 51.90%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวิมลประชาราษฎร์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net