โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
ศิราณี ศรทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)

บงกช ลัคนาชาติพันธ์
โรงเรียนบ้านศรีทอง
วิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย
ฐิติรัตน์ โห่ชัย
โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
สมบัติ สาระไกร
โรงเรียนวัดบ้านไร่
นุกูล พรหมวิหาร
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   373 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   373 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านบางหลาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net