โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
เพชรา ลัยวงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์

กาญจนา ปาเวียง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
ปัทมา อินทร์อภัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ทวีธรรม คำวงษ์
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สุดารัตน์ พลบุตร
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ภัค สุขชัยสงค์
โรงเรียนวัดบ้านคลอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงราษฎร์
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 4 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบึงราษฎร์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net