โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
อุไร ฉายแสง
แอดมินโรงเรียนวัดวิวิตตาราม

วิชิดา ตึ้งเจริญ
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
ชญาดา วิมลรัตนผ์
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
พัชราภรณ์ น่าบูรณะ
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
อุไร ฉายแสง
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
อโณทัย นางแย้ม
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวิวิตตาราม
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่1 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.31%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวิวิตตาราม 15.916197 , 100.009224

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนอง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเมืองหมี
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net