โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
กัลยานิษฐ์ โพธิ์อ่อง
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

อุษณีย์ อรุณ
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
ขนิษฐา เผ่าม่วง
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ
พัชริญา ศิริดล
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ทวีธรรม คำวงษ์
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
อมรรัตน์ ศิลประเสริฐ
โรงเรียนวัดบ้านวัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่๒ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่๒ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net