โรงเรียนบ้านหนองละมาน
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
พรพรรณ เขม้นกิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองละมาน

ธนา ไชยวงศ์คต
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
กรองจิตต์ ทองพายัพ
โรงเรียนวัดเขาสมุก
อุไร ฉายแสง
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
เพ็ญนภา ปรีชานุวัฒน์
โรงเรียนบ้านคลองไทร
สุจิตรา คุ้มปริยัติ
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองละมาน
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   135 หมู่ 5 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรค์ 60180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 4 งาน 140 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองละมาน 135 หมู่ 5 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรค์ 60180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองละมาน ,

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเลิง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net