โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
แอดมินโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่2 ตำบลด่านช้าง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2(ชื่อเดิม อนุบาล 1) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.24%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 16.10123 , 99.993036

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net